@weareoneEXO Park Chanyeol 박잔엘 L-1485 ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วสำหรับด้อมนี้| 赖冠霖 Lai Kuanlin 라이관린 โดนควานลินซื้อใจไปแล้ว💓|